Vase
Vase

23"x15"x10"

Vase
Vase

23"x15"x10"

Synthetic Landscapes
Synthetic Landscapes

63"X47"x52"

Synthetic Landscapes
Synthetic Landscapes

63"x57"42"

The Cowboy and His Cow
The Cowboy and His Cow

22"x27"x18"

The Cowboy and His Cow
The Cowboy and His Cow

22"x27"x18"

The Cowboy and His Cow
The Cowboy and His Cow

22"x27"x18"

Powder horns
Powder horns

24"x11"x11" each

Powder horns
Powder horns

24"x11"x11" each

Powder horn
Powder horn

24"x11"x11"

Powder horn
Powder horn

24"x11"x11"

Powder horn
Powder horn

24"x11"x11"

BenJordan_010.jpg
Bottle
Bottle

19"x6"x5"

Bottle
Bottle

19"x6"x5"

Small Mugs
Small Mugs

3"x5"x4" each

Detail
Detail
Bottle
Bottle

19"x6"x5"

Small Mugs
Small Mugs

3"x5"x4" each

Large Mug
Large Mug

5"x5"x4"

Small Mug
Small Mug

3"x5"x4" 

Tumblers
Tumblers

6"x4"x4" each

Tumblers
Tumblers

6"x4"x4" each

Vase
Vase
Synthetic Landscapes
Synthetic Landscapes
The Cowboy and His Cow
The Cowboy and His Cow
The Cowboy and His Cow
Powder horns
Powder horns
Powder horn
Powder horn
Powder horn
BenJordan_010.jpg
Bottle
Bottle
Small Mugs
Detail
Bottle
Small Mugs
Large Mug
Small Mug
Tumblers
Tumblers
Vase

23"x15"x10"

Vase

23"x15"x10"

Synthetic Landscapes

63"X47"x52"

Synthetic Landscapes

63"x57"42"

The Cowboy and His Cow

22"x27"x18"

The Cowboy and His Cow

22"x27"x18"

The Cowboy and His Cow

22"x27"x18"

Powder horns

24"x11"x11" each

Powder horns

24"x11"x11" each

Powder horn

24"x11"x11"

Powder horn

24"x11"x11"

Powder horn

24"x11"x11"

Bottle

19"x6"x5"

Bottle

19"x6"x5"

Small Mugs

3"x5"x4" each

Detail
Bottle

19"x6"x5"

Small Mugs

3"x5"x4" each

Large Mug

5"x5"x4"

Small Mug

3"x5"x4" 

Tumblers

6"x4"x4" each

Tumblers

6"x4"x4" each

show thumbnails